599.000 649.000 

Size Chiếu Điều Hòa :

Bỏ tùy chọn